Publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven

Met dit advies wil de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ingaan op een onderwerp dat speciale aandacht kreeg op de conferentie van Addis Ababa over de financiering voor ontwikkeling in 2015. Naar schatting twee derde van de wereldwijde grensoverschrijdende handel gebeurt tussen de verschillende entiteiten van multinationale ondernemingen. Die handel is bijzonder gevoelig voor misbruiken waarbij multinationale ondernemingen gebruik maken van de inconsistenties in de fiscale regelgeving van verschillende landen en het ontbreken van een internationaal kader voor coördinatie van die regelgeving om winsten te verschuiven naar jurisdicties waar ze weinig tot niet worden belast met het oog op het vermijden van vennootschapsbelasting in de jurisdicties waar de economische meerwaarde wordt gerealiseerd. In april van dit jaar presenteerde de Europese Commissie een ontwerprichtlijn over  publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven. Deze ontwerprichtlijn  schiet echter te kort op een aantal terreinen, o.a. de drempelwaarde op een omzetcijfer van 750 miljoen euro, wat 85 tot 90% van de ondernemingen met domicilie in de Europese Unie uitsluit. In het kader van de onderhandelingen binnen de Europese Raad worden in dit advies concrete aanbevelingen gedaan  aan de federale regering voor een versterkte en meer doeltreffende land-per-landrapportering voor multinationale ondernemingen