Home > Opdrachten

Opdrachten

 

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling werd opgericht in april 2014. De werking ervan wordt geregeld door het koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.
Dit koninklijk besluit legt de verschillende opdrachten van de Raad vast.

De Raad heeft als belangrijkste opdracht advies te verlenen aan de Belgische federale overheden om te komen tot meer beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling overeenkomstig artikel 208 van het Verdrag van Lissabon en artikel 8 van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling is eveneens belast met de volgende opdrachten:

De vragen beantwoorden van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking over federale maatregelen binnen zijn bevoegdheidsgebied die een impact hebben op de ontwikkelingslanden;

Voorstellen uitwerken die de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling kunnen voeden;

De regering en de Belgische instanties die belast zijn met beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, op hun vraag, adviseren om uitvoering te geven aan de aanbevelingen inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling van internationale instanties of over de standpunten die België tijdens internationale vergaderingen inneemt;

Zich, op verzoek van het betrokken regeringslid, uitspreken over de impactanalyses betreffende beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling die zijn voorzien in hoofdstuk 8, artikel 31 van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.